แผนการอบรม

จป.หัวหน้างาน

ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม สถานที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 12-13 ธันวาคม 2562 PCM TRAINING CENTER อ้อมน้อย

จป.บริหาร

ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม สถานที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 17-18 ธันวาคม 2562 PCM TRAINING CENTER อ้อมน้อย

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ(คปอ.)

ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม สถานที่
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 19-20 ธันวาคม 2562 PCM TRAINING CENTER อ้อมน้อย

จป.เทคนิค

ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม สถานที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 25-27 ธันวาคม 2562 PCM TRAINING CENTER อ้อมน้อย